cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
This project is implemented through
the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF

Usmeritev projekta

Projekt UHI je namenjen razvoju ublažitev in preprečevanje tveganja in strategij upravljanja v zvezi s pojavom mestnega toplotnega otoka (UHI).

UHI je mikroklimatski pojav, ki se pojavlja v mestnih območjih. Obsega veliko povečanje temperature v mestih v primerjavi z okoliškimi primestnimi in podeželskimi območji.

Pojav je znan od osemdesetih let 20. stoletja dalje in je posledica:

  • fizikalnih značilnosti površja: do njega pride zaradi termalnih in sevalnih lastnosti materialov, ki sestavljajo urbane površine (beton in asfalt), ki absorbirajo sončno sevanje;
  • pomanjkanje naravnih površin, ki omogočajo izhlapevanje (rastje) in na podeželju prispevajo k stabilni energetski bilanci;
  • povečanje navpične površine stavb, kar povzroča večjo površino za absorpcijo sončnega sevanja in preusmerja ali zaustavlja vetrove, ki bi lahko prispevali k zmanjšanju temperature (učinek kanjona);
  • človekove dejavnosti povečini proizvajajo toploto (toplotne in hladilne naprave, industrijske dejavnosti, promet);
  • visoka raven onesnaževal v ozračju, ki spreminjajo termalne značilnosti atmosfere.

Intenzivnost mestnega toplotnega otoka je premo sorazmerno odvisna od velikosti mest oziroma od števila prebivalstva. Zaradi naraščanja deleža mestnega prebivalstva bo pojav v prihodnjih letih izrazitejši in pogostejši.
Poleg tega so učinki mestnega toplotnega otoka neposredno in negativno povezani s podnebnimi spremembami. Povečanje povprečne temperature bo imelo močnejši in takojšen učinek na zdravje ljudi, ki živijo v mestih, zlasti to velja za zdravstveno šibke (bolni in stari prebivalci).

Področje delovanja projekta

Projekt UHI je nastal v osmih mestnih regijah v EU kooperativnem programu Srednja Evropa:Cilji projekta

UHI Projekt želi spodbuditi čezmejno razpravo med oblikovalci politike, lokalne uprave in strokovnjaki, kar bo doprineslo k razvoju politik in ukrepov za preprečevanje, prilagajanje in ublažitev naravnih in družbenih tveganj zaradi pojava mestnega toplotnega otoka.

Projekt zlasti namerava:

  • zagotoviti poglobljeno znanje o družbenih tveganja za mestni toplotni otok in povezave z globalnimi podnebnimi spremembami,
  • vzpostaviti stalne nadnacionalne mreže za spremljanje pojava in njegov razvoj,
  • vzpostaviti primerne strategije za ublažitev in prilagoditev na pojav mestnega toplotnega otoka,
  • izboljšati sedanje načrtovanje rabe prostora in orodja za civilne sisteme za upravljanje v skladu z strategijami za ublažitev posledic mestnega toplotnega otoka oziroma prilagajanje družbe spreminjajočim se naravnim razmeram.