cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
This project is implemented through
the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF

Podstawowe informacje o projekcie

Celem Projektu UHI jest wypracowanie strategii ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła (UHI) oraz zarządzania działaniami zabezpieczającymi przed jego skutkami.

UHI jest zjawiskiem mikroklimatycznym, które występuje w obszarach zurbanizowanych. Jego istotą jest wzrost temperatury powietrza w obszarze zabudowanym w stosunku do otaczających terenów podmiejskich i rolniczych. Zjawisko to jest znane i badane od lat 80.

Jest ono spowodowane przez:

  • fizyczne właściwości podłoża atmosfery: materiałów z których zbudowane są powierzchnie w mieście, m.in. powierzchnie betonowe lub asfaltowe, które więcej pochłaniają promieni słonecznych niż ich odbijają;
  • mały udział naturalnych powierzchni roślinnych, które w terenach rolniczych sprzyjają stabilizacji bilansu cieplnego;
  • ciągły wzrost różnego rodzaju powierzchni pionowych, które zarówno zwiększają liczbę powierzchni pochłaniających i odbijających promieniowanie słoneczne, jak i zmniejszają prędkość wiatru, co sprzyja obniżeniu temperatury (efekt kanionu);
  • aktywność człowieka, na którą składa się ciepło produkowane przez urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, przemysł, ruch samochodowy itp.;
  • wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza zmieniający skład atmosfery;

Intensywność zjawiska UHI wzrasta proporcjonalnie do wielkości obszaru zurbanizowanego i liczby ludności zamieszkującej ten obszar. W związku z tym w nadchodzących latach, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miast i zwiększania się ich powierzchni, należy oczekiwać nasilenia się zjawiska UHI.

Skutki UHI są bezpośrednio powiązane ze zmianami klimatu, które będą nasilać to zjawisko. Należy oczekiwać, że wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał silny i natychmiastowy wpływ na zdrowie ludzi mieszkających w miastach, szczególnie osób z grup zwiększonego ryzyka (m.in. przewlekle chorych, starych itp.).

OBSZARY BADANE W PROJEKCIE

Projekt UHI jest rozwiązywany w 8 obszarach metropolitarnych i 1 konurbacji (Mega Urban Region) w ramach programu współpracy w Europie Środkowej:PRZEDMIOT BADAŃ PROJEKTU

Celem Projektu UHI jest zapoczątkowanie międzynarodowej dyskusji w gronie polityków, lokalnej administracji i specjalistów, która powinna doprowadzić do wypracowania strategii postępowania oraz działań prewencyjnych, adaptacyjnych i ograniczających wzrost naturalnych i antropogenicznych skutków zjawiska UHI.

W szczególności celami projektu są:

  • dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat antropogenicznych przyczyn UHI i ich związku z globalnymi zmianami klimatu;
  • ustanowienie stałej międzynarodowej sieci monitoringu zjawiska i jego rozwoju;
  • zaproponowanie odpowiednich strategii ograniczania UHI i adaptacji do zjawiska;
  • udoskonalenie dostępnych narzędzi projektowania zagospodarowania terenu i systemów cywilnego zarządzania strategiami ograniczania UHI i adaptacji do zjawiska.